To zaravina.gr χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Καταστατικο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΝΙΩΝ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

 

Άρθρο 1

Ίδρυση, Επωνυμία, Έδρα

Συστήθηκε το έτος 1937 και εδρεύει στην Αθήνα, Σωματείο με την επωνυμία "ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΛΙΜΝΙΩΝ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ".

 

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της Αδελφότητας ορίζεται:

 1. η ηθική, κοινωνική και υλική υποστήριξη όλων των ατόμων που έχουν ανάγκη τέτοιας υποστήριξης από την Κοινότητα Λίμνης και των γύρω χωριών,
 2. η στενή σύσφιξη, ένωση και επικοινωνία των συγκροτούντων την Αδελφότητα μελών, προς κοινή παρακολούθηση και επίλυση παντός ζητήματος που αφορά την υλική-πνευματική προαγωγή των κατοίκων της Κοινότητας Λίμνης και των φίλων αυτής.

 

Άρθρο 3

Πόροι

Πόρος της Αδελφότητας για την επίτευξη των σκοπών της είναι:

 1. οι τακτικές συνδρομές των μελών και τα δικαιώματα εγγραφής αυτών,
 2. οι έκτακτες εισφορές τους,
 3. τα έσοδα από τις γιορτές, εκδρομές, λαχεία,
 4. οι κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές που καταλείπονται στην Αδελφότητα, εφόσον θα γίνονται αποδεκτές από τη Γενική Συνέλευση.

 

Άρθρο 4

Μέλη

Εγγράφονται ως μέλη της Αδελφότητας, οι γεννηθέντες στη Λίμνη και στα γύρω χωριά και είναι εγκατεστημένοι στην περιοχή του Νομού Αττικής. Επίσης δύναται να εγγραφεί, κατόπιν αιτήσεως και σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, και όποιος φίλος της Κοινότητας Λίμνης, το επιθυμεί.  Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα. Τακτικά θεωρούνται όσα διαμένουν μόνιμα στην περιοχή της Αττικής, αντεπιστέλλοντα όσα διαμένουν οπουδήποτε αλλού. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, τιμής ένεκεν, πρόσωπα τα οποία έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην Αδελφότητα και αυτά που μπορούν, από τη θέση τους στην κοινωνία, να συνδράμουν υλικά και ηθικά στο έργο της.

 

Άρθρο 5

Εγγραφή Μελών – Συνδρομή

Τα τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση της Αδελφότητας καταβάλλοντας κατά την εγγραφή τους, το εφάπαξ ποσό των 20 (είκοσι) δραχμών και για την ετήσια συνδρομή τους, το ποσό των 100 (εκατό). Τα ανωτέρω ποσά δύναται να μεταβληθούν μόνο ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 

Άρθρο 6

Μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Αδελφότητα, αποκλείονται από τις Γενικές Συνελεύσεις ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 7

Πειθαρχικές ποινές

 1. Μέλος της Αδελφότητας που ενεργεί πράξεις ή παραλείψεις που θίγουν την αξιοπρέπεια αυτής ή που προκαλεί σοβαρή οικονομική βλάβη ή προβαίνει σε ενέργειες ή παραλείψεις που αντιβαίνουν στους σκοπούς της Αδελφότητας, δύναται να αποβληθεί από αυτή μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γεν. Συνέλευσης.
 2. Πριν από κάθε, από την παραπάνω παράγραφο, απόφαση του Δ.Σ. περί αποβολής μέλους, καλείται αυτό εγγράφως σε απολογία εντός (8) ημερών από την παραλαβή του εγγράφου του Δ.Σ.
 3. Η αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους είναι ελεύθερη σύμφωνα με το νόμο.

 

Άρθρο 8

Δωρητές – Ευεργέτες

Με απόφαση του Δ.Σ. που εγκρίνεται από τη Γεν.Συνέλευση ανακηρύσσονται ως δωρητές όσοι καταθέτουν από 5.000 δρχ. μέχρι 20.000, ως ευεργέτες όσοι καταθέτουν από 20.000 δρχ. μέχρι 50.000 δρχ. και ως μεγάλοι ευεργέτες όσοι καταθέτουν από 50.000 και άνω.

 

Άρθρο 9

Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Η Αδελφότητα διοικείται από επταμελές Συμβούλιο για θητεία 2 ετών, που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση στην οποία μετέχουν τα τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη.
 2. Τα μέλη επανεκλέγονται απεριόριστα.
 3. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις του Δ. Συμβουλίου, πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι την προηγούμενη της Γεν. Συνέλευσης.
 4. Από τον κατάλογο των υποψηφίων, οι οποίοι απαραιτήτως πρέπει να είναι Λίμνιοι στην καταγωγή, οι πρώτοι με τις περισσότερες ψήφους εκλέγονται μέλη του Δ.Σ. ενώ οι τρεις επόμενοι αναπληρωματικά μέλη.
 5. Για να εκλεγεί κάποιος μέλος πρέπει να συγκεντρώσει την απλή πλειοψηφία επί των παρόντων μελών.  Πρόεδρος εκλέγεται εκείνος που θα λάβει τις περισσότερες ψήφους από τους υποψήφιους Προέδρους

 

Άρθρο 10

 1. Τα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. καλούνται από τον Πρόεδρο, εντός 10 ημερών, για το σκοπό της συγκρότησης τους σε σώμα.
 2. Κατά την πρώτη συνεδρίαση εκλέγεται ο Αντιπρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας και ο Ταμίας.
 3. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικώς μία φορά τον μήνα και εκτάκτως όσες φορές υπάρχει ανάγκη, κατά την κρίση του Προέδρου ή όταν το ζητήσουν τρία μέλη του Συμβουλίου.
 4. Το Δ.Σ. έχει απαρτία όταν παρίστανται τέσσερα μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε ισοψηφία η ψήφος του Προέδρου υπερνικά.

 

Άρθρο 11

Σύμβουλος που θα απουσιάσει αδικαιολογήτως από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις κηρύσσεται εκτός του αξιώματος με απόφαση του Δ.Σ. και αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα αναπληρωματικό Σύμβουλο.

 

Άρθρο 12

Το Δ.Σ. διοικεί υπεύθυνα την Αδελφότητα, βάσει των νόμων και του Καταστατικού και διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιουσία του Σωματείου, αποφασίζει για κάθε θέμα, έστω και για εκείνα που δεν ρυθμίζονται με το παρόν και αφορούν την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών, εκτελεί τις αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης, λαμβάνοντας κάθε μέτρο για την διεκπεραίωση και ολοκλήρωση της αποφάσής της.

 

Άρθρο 13

Το Δ.Σ. διορίζει δικηγόρους ή πληρεξούσιους εκπροσώπους του για την εκπροσώπηση του ενώπιον των Δικαστηρίων ή των Αρχών ή άλλων προσώπων φυσικών ή νομικών, δυνάμενους να ενεργήσουν εντός των πλαισίων της εξουσιοδότησής τους, όμως δεν δύναται να υπερβαίνει τα δια του παρόντος καθοριζόμενα όρια.

 

Άρθρο 14

Καθήκοντα Προέδρου

            Ο Πρόεδρος:

 1. Εκπροσωπεί την Αδελφότητα ενώπιον των Δικαστηρίων και σε όλες ανεξαιρέτως τις κρατικές αρχές όπως επίσης και απέναντι σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπογράφοντας με τον Γραμματέα, κάθε σχετικό έγγραφο. Επίσης υπογράφει με τον Γραμματέα, τα εντάλματα πληρωμής, τα τυχόν Γραμμάτια είσπραξης και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κλπ.
 2. Συγκαλεί το Δ.Σ., Προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις.
 3. Προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις κάθε Γεν. Συνέλευσης.
 4. Υπογράφει με τον Γραμματέα τα πρακτικά του Δ.Σ. και των Γεν. Συνελεύσεων.
 5. Ελέγχει με τον Γραμματέα, όλα τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία της Αδελφότητας (λογιστικά και μη), που δεν θεωρούνται από Δημόσια Αρχή.
 6. Όταν ο Πρόεδρος είναι απών ή κωλυόμενος, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν το μεγαλύτερο σε ηλικία από τα μέλη του Δ.Σ., εκτός από τον Ταμία.

 

Άρθρο 15

Καθήκοντα Γραμματέα

            Ο Γραμματέας:

 1. Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γεν. Συνελεύσεων και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο.
 2. Συνυπογράφει κάθε έγγραφο, ένταλμα είσπραξης ή πληρωμής κλπ. με τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο.
 3. Συντάσσει την έκθεση πεπραγμένων κάθε χρόνου.
 4. Φυλάει τα αρχεία και τη σφραγίδα της Αδελφότητας και φροντίζει για την τήρηση του μητρώου των μελών.
 5. Τον απόντα ή κωλυόμενο Γραμματέα αναπληρώνει άλλο μέλος του Δ.Σ. μετά από ειδική απόφασή του.

 

Άρθρο 16

Καθήκοντα Ταμία

            Ο Ταμίας:

 1. Φροντίζει για την τήρηση και φύλαξη των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων διαχείρισης της Αδελφότητας με βάση τους νόμους και τα οριζόμενα από το Δ.Σ.
 2. Εισπράττει όλα τα έσοδα της Αδελφότητας βάσει διπλότυπων αποδείξεων που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και την σφραγίδα της Αδελφότητας και τα καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της Αδελφότητας. Δύναται να κρατάει στα χέρια του, μέχρι το ποσό των 3.000 δρχ. για την αντιμετώπιση των εκάστοτε άμεσων αναγκών.
 3. Κάνει τις πληρωμές μετά από απόφαση του Δ.Σ.
 4. Για να κάνει ανάληψη οποιουδήποτε ποσού απαιτείται προηγούμενη έγγραφη εντολή υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα.
 5. Όταν ο Ταμίας είναι απών ή κωλυόμενος, τον αναπληρώνει ένα από τα τακτικά μέλη του Δ.Σ., μετά από απόφαση αυτού.

 

Άρθρο 17

Γενική Συνέλευση

 1. Η Αδελφότητα καλείται σε τακτικές και έκτακτες Συνελεύσεις, λαμβάνοντας μέρος τα τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη που έχουν  εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, προς την Αδελφότητα.
 2. Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικά εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους, έκτακτα όποτε παρίσταται ανάγκη κατά την κρίση του Δ.Σ. ή όταν τη ζητήσουν το 1/5 των μελών.
 3. Η σύγκληση της Γεν. Συνέλευσης αναγγέλεται στα μέλη με τοιχοκόλληση της πρόσκλησης στο γραφείο της Αδελφότητας, οκτώ τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γεν. Συνέλευση, ανακοινώνοντας συγχρόνως και την ημερήσια διάταξη.
 4. Η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το ¼ τουλάχιστον των μελών. Μη γενομένης απαρτίας στη πρώτη Συνέλευση, γίνεται νέα μετά από επτά μέρες οπότε απαρτία θεωρείται η υπάρχουσα οσωνδήποτε μελών.
 5. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
 6. Η ψηφοφορία ενεργείται, για τα μεν γενικά ζητήματα δια της ανατάσεως χειρός, για τα προσωπικά ζητήματα ή ζητήματα εμπιστοσύνης και για τις αρχαιρεσίες δε, με μυστική ψηφοφορία.
 7. Στην τακτική ετήσια Συνέλευση εκλέγεται τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή από τα μέλη της Αδελφότητας, για να ελέγξει την οικονομική διαχείριση του τρέχοντος έτους παραδίδοντας τη σχετική έκθεση της προς το Δ.Σ. προκειμένου αυτή να υποβληθεί στη Γ. Συνέλευση.
 8. Ενώπιον της Γεν. Συνέλευσης διαβάζεται η έκθεση των πεπραγμένων του Δ.Σ. και ο ισολογισμός με τον οικονομικό απολογισμό (αποτελέσματα χρήσης) του λήξαντος οικονομικού έτους, καθώς επίσης και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και λαμβάνονται απ’ αυτήν αποφάσεις.
 9. Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, εκλεγμένη με ανάταση χειρός από τα μέλη της Γ. Συνέλευσης, διενεργεί την ψηφοφορία για την εκλογή του Δ.Σ.

 

Άρθρο 18

Σφραγίδα

Η Αδελφότητα έχει ίδια σφραγίδα που φέρει ως σύμβολο την εικόνα του Ιερού Ναού Ευαγγελίστριας Λίμνης Πωγωνίου. Η Αδελφότητα γιορτάζει θρησκευτικά την 25η Μαρτίου κάθε έτους και πανηγυρικά και κοινωνικά την ημέρα που θα ορίζει το Δ.Σ.

 

Άρθρο 19

Τηρούμενα Βιβλία

            Η Αδελφότητα τηρεί τα εξής βιβλία:

 1. Μητρώο τακτικών και αντεπιστελλόντων μελών
 2. Βιβλίο δωρητών
 3. Βιβλίο ξένων συνδρομητών
 4. Βιβλίο πρακτικών Γεν. Συνελεύσεων.
 5. Βιβλίο Ταμείου
 6. Βιβλίο αλληλογραφίας

 

Άρθρο 20

Αποζημίωση Μελών

Τα μέλη του Δ.Σ. δικαιούνται αποζημίωση σε όλες τις εξαιρετικές περιπτώσεις, για οδοιπορικά έξοδα εκτός έδρας, απασχόλησης σε υποθέσεις της Αδελφότητας. Γι’ αυτό απαιτείται για κάθε περίπτωση προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. λαμβάνοντας την παμψηφία όλων των παρόντων μελών.

 

Άρθρο 21

Διάλυση

 1. Η Αδελφότητα διαλύεται εάν το ζητήσουν τα 4/5 των ταμειακώς εν τάξει μελών του σε Γενική Συνέλευση ή όταν ο αριθμός των τακτικών και αντεπιστελλόντων μελών αυτής κατέλθει κάτω του υπό προβλεπόμενου ορίου.
 2. Εφόσον διαλυθεί η Αδελφότητα, η περιουσία της περιέρχεται στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου της Λίμνης Πωγωνίου.

 

Άρθρο 22

Τροποποίηση καταστατικού

Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού δύναται να γίνει με εισήγηση του Δ.Σ. ή την έγγραφη αίτηση είκοσι (20) τουλάχιστον τακτικών και αντεπιστελλόντων μελών με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται ειδικώς για αυτόν το σκοπό και απαρτίζεται από το μισό τουλάχιστον τακτικών και αντεπιστελλόντων μελών, κι αποφασίζεται από πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων στη Γενική Συνέλευση.

 

 

 

Το καταστατικό μεταφέρθηκε για τους σκοπούς του διαδικτύου στη δημοτική γλώσσα. Το πρωτότυπο είναι γραμμένο στην καθαρεύουσα...